Obchodní podmínky

Rejstřík kapitol

  1. Kontaktní údaje prodávajícího
  2. Informace
  3. Doručování zboží
  4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
  5. Práva a povinnosti z vadného plnění
  6. Vyřízení reklamace
  7. Ochrana osobních údajů
  8. Řešení sporů
  9. Ostatní

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.akademiesebepoznani.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kontaktní údaje

Název: Astro Media s.r.o

Sídlo a kontakt: Slovanská 275/16, 78 01 Šumperk

IČ: 04203089

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 261783

 

Kontakt pro zájemce o studium: +420 608 223 223 (Antonín Baudyš)

Kontakt pro studenty: +420 774 865 851 (Hana Goldová)

E-mail: info@akademiesebepoznani.cz

 

Provozní adresa: AJAK, Náměstí Míru, 787 01 Šumperk

Provozní doba: Úterý a pátek od 17 do 21 h

 

Kontakt na lektory:
Antonín Baudyš: baudys@gmail.com
Hana Goldová: goldovahana@seznam.cz
Doubravská Markéta: biomarketa@gmail.com
Baudyšová Kristina: baudysova@gmail.com

Kontakt na externí spolupracovníky:
Anna Nováková: novakova.a@centrum.sk
Jurenková Hana: hanajurenkova@seznam.cz

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

Informace
Informace o kurzech a jejich ceně uváděné lektory jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Hradit lze v hotovosti i bezhotovostně. Studium je rozloženo do období podzim, zima, jaro, kdy platba probíhá předem na celý podzimní semestr a celý jarní semestr nebo dle individuálních pokynů lektorů, které se rozesílají v informačním emailu po přihlášení do kurzu nebo k přednáškám.

Doručování zboží
Lektoři nabízejí studujícím vždy kompletní kurz, od okamžiku úhrady v hotovosti, od okamžiku připsání platby na účet lektora, či předložení dokladu o bezhotovostní platbě, je studujícím kurz přístupný. Doklad o úhradě studia poskytujeme na vyžádání ve formě daňového dokladu či faktury na požádání.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit od studia kdykoliv před prvním přednášecím dnem, nejpozději však týden před zahájením studia.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum platby a bankovní spojení.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně kurzu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Jakost při převzetí
Pokud má ten který kurz pro studujícího zásadní nedostatky (např. nemá přislíbený obsah), kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do tří dní po první přednášce nárok na přiměřenou slevu z ceny.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci na kurz do tří dnů po první absolvované přednášce. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své bankovní spojení.

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto

údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí libovolný studující, jenž uhradil studijní poplatek.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí lektor(ka), který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. března 2018.